کد مناقصه: 6

موضوع مناقصه : ساخت ساختمان

ساخت ساختمان

طبقه بندی موضوعی : آزمايشگاهي-پزشکي-دارويی

نوع انتشار: فراخوان

نوع فراخوان :آگهی ارزیابی کیفی

حوزه فعالیت فراخوان :امور سازندگان

محل فراخوان : خوزستان-اهواز

دستگاه مناقصه گزار : قوه قضاییه

طبقه بندی موضوعی : آزمايشگاهي-پزشکي-دارويی

واحد پولی برآورد مالی : پوند

دستگاه مناقصه گزار : قوه قضاییه

موضوع مناقصه : ساخت ساختمان

بین المللی : 1

احتمال لغو دارد 1

احتمال تمدید دارد 0

محدوده نمایش اطلاعات:1398/6/6

برآورد مالی : 85000000

تاریخ بازگشایی پاکات: 1398/6/6

مهلت ارسال پیشنهاد: 1398/6/6

مهلت دریافت اسناد :1398/6/6

مهلت اعتبار پیشنهاد: 1398/6/6

محل دریافت اسناد: زنجان

: نوع آرشیو مناقصه: جاری

تاریخ شروع فراخوان: 1398/6/6

تاریخ پایان فراخوان: 1398/6/6

تاریخ پایان فراخوان: 1398/6/6

هزینه خرید مناقصه: 85000000

فایلی موجود نیست

آدرس : اهواز