کد مناقصه: 4

موضوع مناقصه : فضای مجازی

فضای مجازی

طبقه بندی موضوعی : تجهيزات برق-الکترونيک-مخابرات

نوع انتشار: ترک تشریفات

نوع فراخوان :آگهی مناقصه

حوزه فعالیت فراخوان :همه

محل فراخوان : اردبیل-اردیبل

دستگاه مناقصه گزار : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

طبقه بندی موضوعی : تجهيزات برق-الکترونيک-مخابرات

واحد پولی برآورد مالی : ریال

دستگاه مناقصه گزار : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

موضوع مناقصه : فضای مجازی

بین المللی : 1

احتمال لغو دارد 1

احتمال تمدید دارد 1

محدوده نمایش اطلاعات:1398/5/9

برآورد مالی : 55555000000

تاریخ بازگشایی پاکات: 1398/5/7

مهلت ارسال پیشنهاد: 1398/5/20

مهلت دریافت اسناد :1398/5/8

مهلت اعتبار پیشنهاد: 1398/5/8

محل دریافت اسناد: اداره ارشاد زنجان

: نوع آرشیو مناقصه: بایگانی

تاریخ شروع فراخوان: 1398/5/20

تاریخ پایان فراخوان: 1398/5/8

تاریخ پایان فراخوان: 1398/5/8

هزینه خرید مناقصه:

فایلی موجود نیست

آدرس : اردیبل