کد مناقصه: 24454

موضوع مناقصه : آگهی مناقصه واگذاری اجرای عملیات احداث

آگهی مناقصه واگذاری اجرای عملیات احداث

طبقه بندی موضوعی : همه

نوع انتشار: همه

نوع فراخوان :همه

حوزه فعالیت فراخوان :همه

محل فراخوان : تهران-تهران

دستگاه مناقصه گزار :

طبقه بندی موضوعی : همه

واحد پولی برآورد مالی : ریال

دستگاه مناقصه گزار :

موضوع مناقصه : آگهی مناقصه واگذاری اجرای عملیات احداث

بین المللی : 1

احتمال لغو دارد

احتمال تمدید دارد

محدوده نمایش اطلاعات:1398/9/25

برآورد مالی : 0

تاریخ بازگشایی پاکات: 1398/9/3

مهلت ارسال پیشنهاد: 1398/9/25

مهلت دریافت اسناد :1398/9/1

مهلت اعتبار پیشنهاد: 1398/9/26

محل دریافت اسناد: 6روز

: نوع آرشیو مناقصه: جاری

تاریخ شروع فراخوان: 1398/9/25

تاریخ پایان فراخوان: 1398/9/1

تاریخ پایان فراخوان: 1398/9/26

هزینه خرید مناقصه: 0

فایلی موجود نیست

آدرس : تهران