کد مناقصه: 1074147

موضوع مناقصه : مناقصه تهیه بخشی ازمصالح و اجرای طرح های ظرفیت سازی

مناقصه تهیه بخشی ازمصالح و اجرای طرح های ظرفیت سازی

طبقه بندی موضوعی : پيمانکاری راه-ابنيه-تاسيسات

نوع انتشار: فراخوان

نوع فراخوان :همه

حوزه فعالیت فراخوان :پیمانکار

محل فراخوان : تهران-تهران

دستگاه مناقصه گزار :

طبقه بندی موضوعی : پيمانکاری راه-ابنيه-تاسيسات

واحد پولی برآورد مالی : ریال

دستگاه مناقصه گزار :

موضوع مناقصه : مناقصه تهیه بخشی ازمصالح و اجرای طرح های ظرفیت سازی

بین المللی : 1

احتمال لغو دارد

احتمال تمدید دارد

محدوده نمایش اطلاعات:1398/9/11

برآورد مالی : 0

تاریخ بازگشایی پاکات: 1398/9/3

مهلت ارسال پیشنهاد: 1398/9/3

مهلت دریافت اسناد :1398/9/2

مهلت اعتبار پیشنهاد: 1398/9/16

محل دریافت اسناد: 5روز

: نوع آرشیو مناقصه: بایگانی

تاریخ شروع فراخوان: 1398/9/3

تاریخ پایان فراخوان: 1398/9/2

تاریخ پایان فراخوان: 1398/9/16

هزینه خرید مناقصه: 00

فایلی موجود نیست

آدرس : تهران