کد مناقصه: 345345

موضوع مناقصه : نصب پکیج ساختمان های کلیه ادارات

نصب پکیج ساختمان های کلیه ادارات

طبقه بندی موضوعی : همه

نوع انتشار: همه

نوع فراخوان :همه

حوزه فعالیت فراخوان :همه

محل فراخوان : آذربایجان غربی-ارومیه

دستگاه مناقصه گزار : وزارت ارشاد

طبقه بندی موضوعی : همه

واحد پولی برآورد مالی : ریال

دستگاه مناقصه گزار : وزارت ارشاد

موضوع مناقصه : نصب پکیج ساختمان های کلیه ادارات

بین المللی : 1

احتمال لغو دارد

احتمال تمدید دارد

محدوده نمایش اطلاعات:1398/6/19

برآورد مالی : 10000000000

تاریخ بازگشایی پاکات: 1398/6/12

مهلت ارسال پیشنهاد: 1398/6/12

مهلت دریافت اسناد :1398/6/12

مهلت اعتبار پیشنهاد: 1398/6/12

محل دریافت اسناد: دفاتر پست

: نوع آرشیو مناقصه: جاری

تاریخ شروع فراخوان: 1398/6/12

تاریخ پایان فراخوان: 1398/6/12

تاریخ پایان فراخوان: 1398/6/12

هزینه خرید مناقصه: 10000000000

فایلی موجود نیست

آدرس : ارومیه