جدید ترین مناقصات
کد مناقصه موضوع مناقصه مناقصه نوع مناقصه امتیاز مناقصه دسته بندی مناقصه تاریخ پایان خرید اسناد خرید یا دانلود
24454 آگهی ... همه همه همه 1398/9/25 فایلی موجود نیست
1074147 مناقص ... همه پیمانکار پيمانکاری راه-ابنيه-تاسيسات 1398/9/11 فایلی موجود نیست
345345 نصب پکیج ساختمان های کلیه ادارات همه همه همه 1398/6/19
6 ساخت ساختمان آگهی ارزیابی کیفی امور سازندگان آزمايشگاهي-پزشکي-دارويی 1398/6/6
4 فضای مجازی آگهی مناقصه همه تجهيزات برق-الکترونيک-مخابرات 1398/5/9 فایلی موجود نیست